گزارش تصویری - (یک) از مبارزات روز نخست رقابتهای کشوری پسران نوجوان